Informace o ochraně osobních údajů

vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

Úvodní ustanovení

Společnost elv.ai, j. s. a., se sídlem Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 55 526 136, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sja, vložka č. 27/L (dále jen „společnost elv.ai“ nebo i jako „naše společnost“) respektuje soukromí všech dotyčných osob, s kterými je v kontaktu; bez ohledu na to, jestli osobní údaje zpracovává sama nebo prostřednictvím třetích stran. Pro naši společnost je mimořádně důležité, aby každá dotyčná fyzická osoba chápala, které osobní údaje o ní zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou její práva. Osobní údaje dotyčných osob můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích v závislosti na typu dotyčné osoby. V tomto dokumentu níže najdete všeobecné informace jako: 

 • identifikační a kontaktní údaje naší společnosti (část 1. tohoto dokumentu), 
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů (část 2. tohoto dokumentu), 
 • informace o automatizovaném individuálním rozhodovaní včetně profilování (část 3. tohoto dokumentu); 
 

přičemž více informací o zpracovávání osobních údajů ve Vašem konkrétním případě najdete v části 4. tohoto dokumentu v závislosti toho, jestli jste: 

 • návštěvník naší webové stránky       (část 4.1. tohoto dokumentu) 
 • klient (resp. zájemce o produkt) (část 4.2. tohoto dokumentu)
 • účastník online diskusí klienta (část 4.2. tohoto dokumentu)
 • uchazeč o zaměstnání, (část 4.3. tohoto dokumentu)
 •  
 • dodavatel (resp. obchodní partner) (část 4.4. tohoto dokumentu)
 • uživatel sociální sítě (část 4.5. tohoto dokumentu)
 

Tímto Vás zároveň chceme ve jménu společnosti elv.ai požádat, abyste nám poskytovali vždy jen aktuální a správné osobní údaje, které následně naše společnost bude zpracovávat. V případě, kdy dojde ke změně osobních údajů, Vás zároveň prosíme o oznámení této skutečnosti bez zbytečného odkladu. 

Na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to v online i offline prostředí, používáme fyzická, elektronická a organizační opatření na předcházení vzniku těchto situací v souladu s našimi interními pravidly v oblasti ochrany osobních údajů. 

Tato informace Vám poskytne detailní informace o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje naše společnost jako provozovatel. Tato informace se nezaobírá zpracováním osobních údajů, které naše společnost vykonává jako zprostředkovatel. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme jako zprostředkovatel, děláme tak na základě instrukcí poskytnutých provozovatelem, který zodpovídá za zpracovaní Vašich osobních údajů, a který je povinný Vás o zpracování Vašich osobních údajů informovat.

1. Identifikační údaje společnosti ELV.AI a kontaktní údaje odpovědné osoby

obchodní jméno: elv.ai, s. r. o.

sídlo: Poštová 1, 010 08 Žilina

IČO: 55 526 136

zápis v: obchodním registru Okresního soudu Žilina, oddíl: Sja, vložka č. 27/L

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost elv.ai jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR, a to Law&Tech s.r.o. se sídlem Roosweltova 809/22, 040 11 Košice (dále jen „DPO„).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů naší společností, obraťte se na našeho DPO jedním z následujících způsobů:

e-mail: dpo@elv.ai

korespondenční adresa: Law&Tech s.r.o., DPO ELV.AI, Roosweltova 809/22, 040 11 Košice.

2. Práva dotyčné osoby

V případě, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje máte jako dotyčná osoba následující práva:

 • Odvolat souhlas – v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese uvedené v časti 1. tohoto dokumentu, písemně, oznámením o odvolaní souhlasu (nebo jiným přiměřeným způsobem). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovaní osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovali. 
 • Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, stejně tak na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v elektronické formě, pokud to bude technicky možné. 
 • Právo na opravu – přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosíme, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali anebo doplnili. 
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte právo nás požádat o vymazaní Vašich osobních údajů, například v případě, kdy osobní údaje, které jsme o Vás získali, už více nejsou zapotřebí pro naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však potřeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. 
 • Právo na omezení zpracovaní – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné anebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat. 
 • Právo na přenositelnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle Vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, u které jste jednou ze smluvních stran. 
 • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založené na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, kdy nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod na zpracovaní a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. 
 • Právo podat návrh na zahájení konání o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovány nespravedlivě či nezákonně, můžete podat stížnost na dozorný orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V případě podání návrhu elektronickou formou je potřeba, aby splňoval náležitosti podle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správním konaní (správní pořádek).

3. Automatizované rozhodování a profilování

Vaše osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

4. Informace o zpracovávání osobních údajů podle dotyčných osob

Ustanovení tohoto bodu 4. se nevztahují na dotyčné osoby, které byly společností elv.ai osobně písemně poučeny v souladu s § 19 a 20 Zákona o ochraně osobních údajů v případě, kdy dotyčná osoba vlastnoručně takové poučení podepsala, a to od momentu tohoto vlastnoručního podepsání poučení.

 

4.1. Návštěvník webové stránky společnosti ELV.AI

Společnost elv.ai je provozovatelem webové stránky umístněné na adrese www.elv.ai (dále spolu jako “webová stránka”). 

 

4.1.1. Co jsou to soubory Cookies?

Když navštívíte stránku (včetně webové stránky naší společnosti), která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová lokalita ukládá v prohlížeči Vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte opakovaně v buducnosti, díky němu se například připojíte rychleji, nebo si webová stránka bude pamatovat určité informace týkající se Vašich preferencí při prohlížení, typ prohlížeče, zvolená nastavení Webové stránky apod.

Soubory cookies můžete kontrolovat či smazat podle uvážení. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. Návod pro odstranění, případně blokování všech, i nekorektně zapsaných cookies najdete na webových stránkách webových prohlížečů.

 

4.1.2. Typy souborů cookies a účel používání 

Naše společnost zpracovává různé typy souborů Cookies na různé účely, přičemž podrobnosti týkající se jednotlivých cookies jsou obsaženy v kontextovém okně (liště), obsaženém na naší webové stránce, spolu s vysvětlením podrobností o souborech cookies.

 

4.1.3. Souhlas s používáním (zpracováváním) souborů cookie

Když navštívíte naši webovou stránku poprvé, zobrazí se Vám kontextové okno (lišta) s vysvětlením o souborech cookies. V rámci této lišty můžete zvolit souhlas či nesouhlas se zpracováváním jednotlivých typů cookies prostřednictvím webové stránky (s výjimkou funkčních, resp. nutných cookies, na jejichž zpracovaní není potřeba Váš souhlas). 

Používaní souborů cookies můžete kdykoliv zakázat i přímo prostřednictvím svého prohlížeče (více informací najdete přímo v nastavení Vašeho prohlížeče). Pokud odmítnete, nebo zakážete používaní souborů cookies, budete moci používat naši webovou stránku, ale některé funkce nemusí správně fungovat.

Poukazujeme též na to, že v souvislosti se soubory cookies máte práva, která jsou uvedena v bodě 2 tohoto dokumentu (výše).

 

4.1.4. Kategorie příjemců

V rámci zpracovávání osobních údajů pomocí cookies můžeme spolupracovat s třetími osobami, jako poskytovateli služeb, zejména z oblasti online marketingu, kteří v takovém případě vystupují jako naši sprostředkovatelé; jsou to například společnosti Google LLC a Facebook Ireland Limited. 

Tedy jestli jste souhlasili se zpracováním cookies například na marketingové účely, můžeme sdílet vaše ID uživatele a související uživatelské profily s třetími osobami prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí. 

 

4.1.5. Doba zpracování

Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies budeme uchovávat po dobu nutnou na účel, pro který byly sbírané, nejdéle po dobu uvedenou přímo ve vztahu k jednotlivým souborům cookies na naší webové stránce. 

 

4.2. Klient (resp. zájemce o produkt) a účastník online diskusí klienta

Produktem společnosti elv.ai se rozumí jakákoli služba poskytovaná společností elv.ai a/nebo jakékoli zboží prodávané společností elv.ai. 

 

4.2.1. Účel zpracovávání osobních údajů

Aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu s Vámi nebo se společností, kterou zastupujete, je potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžeme též zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek (část. 4.1 tohoto dokumentu) nebo fyzických míst, v závislosti od toho, jak jste se rozhodli komunikovat s naší společností v souvislosti se zájmem o produkt/-y naší společnosti.

Vzhledem k neustálé potřebě rozvíjet naše produkty, zpracováváme anonymizované osobní údaje účastníků online diskusí našich klientů (na sociálních sítích našich klientů nebo na jiných webových stránkách klientů), a to s cílem zlepšovat náš produkt a vyvíjet umělou inteligenci pracující na pozadí.

Zdroj osobních údajů. Kontaktní osobní údaje poskytuje naší společnosti sám zájemce o produkt, a to dobrovolně, případně je naše společnost získává z veřejně přístupných zdrojů (registrů a databází zájemců o produkty obdobné produktům naší společnosti).

Údaje účastníků online diskusí nám poskytuje náš klient využívající produkt/-y naší společnosti.

 

4.2.2. Právní základ

Vaše osobní údaje zpracujeme jen tehdy, kdy na to máme právní základ. 

 • Znamená to, že zpracovaní musí být nutné pro plnění smlouvy, ve které jste Vy nebo společnost, kterou zastupujete smluvní stranou, nebo aby bolo na vyžádání možné vykonat kroky ještě před uzavřením smlouvy (právním základem je tedy smlouva včetně předsmluvních vztahů). Vaše osobní údaje tedy zpracujeme na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • V souladu s naším oprávněným zájmem můžeme též použít Vaše údaje z důvodu řádného výkonu podnikatelské aktivity naší společnosti, abychom Vám poskytli informace o našich produktech, vyhlídkách, analýzách, které by mohli být ve Vašem nejlepším zájmu, nebo aby bylo možné plnit potřebné či požadované úlohy vyplývající z obchodního vztahu, který zastupujete (právním základem je tedy oprávněný zájem naší společnosti). Stejně tak je naším oprávněným zájmem rozvíjet a zdokonalovat naše produkty a jimi využívanou umělou inteligenci pracující na pozadí. Vaše osobní údaje zpracujeme na právním základě podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Máme zákonnou povinnost poskytnout Vaše osobní údaje při kontrole ze strany oprávněných institucí a při prevenci, monitorování a dokazování podvodů a jiných trestných činů (právním základem je tedy ve vybraných případech i zákon). Vaše osobní údaje proto zpracováváme na základě čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • V případě, kdy nemůžeme uplatnit jiný z výše uvedených právních základů a pokud je to nevyhnutelné na dosažení účelů, můžeme Vás požádat o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme při poskytovaní produktů jako zprostředkovatel, je na příslušném provozovateli, aby stanovil vhodný právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů pro vlastní účely zpracování, a s tímto Vás náležitě obeznámil. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje jako zprostředkovatel, toto děláme na základě instrukcí od provozovatele, který zodpovídá za správnost a legálnost zpracování Vašich osobních údajů.

 

4.2.3. Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost elv.ai zpracovává „běžné osobní údaje“ v rozsahu nevyhnutelným na plnění účelů uvedených v bodu 4.2.1 tohoto dokumentu, a to zejména v následujícím rozsahu: 

 • jméno, příjmení, titul
 • adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa 
 • datum narození (pokud je potřebné za účelem jednoznačné a nezaměnitelné identifikace klienta zejména v případě písemně uzavřené smlouvy)
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • číslo telefonu, e-mail
 • čísla účtů (na zasílání případných smluvních naplnění)
 • anonymizovaný obsah příspěvků z online diskusí klienta.

 

4.2.4. Kategorie příjemců

Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou být zpřístupněné subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů, kterými jsou zejména: orgány činné v trestním konání, soudy, exekutorské úřady apod.

Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé. Na účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byli poskytnuty Vaše osobní údaje v nutném rozsahu na účely plnění úloh subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť, právní zástupci, poskytovatelé softvérových řešení a technické podpory apod. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn, a to podle aktuálních potřeb společnosti elv.ai

 

4.2.5. Přenos osobních údajů

Naše společnost se snaží zpracovávat Vaše osobní údaje zejména v EU, avšak některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) může zpracovávat i prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (sprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zabezpečuje co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nachází v USA apod.).

 

4.2.6. Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše údaje uchovává naše společnost tak dlouho, jak je to potřebné pro naplnění účelů zpracování podle zvláštních předpisů, a účelů, za kterými byly získány (viz bod 4.2.1 výše), pokud máme oprávněný zájem je uchovat např. až do ukončení smluvního vztahu, resp. i po ukončení tohoto vztahu, pokud náš oprávněný zájem přetrvává. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích či souvisejících s takovým smluvním vztahem, naše společnost uchovává Vaše osobní údaje na nutně potřebný čas, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Pokud tato doba není zákonem stanovena, je naše společnost oprávněna uchovávat Vaše osobní údaje nejméně tři roky ode dne ukončení smluvního vztahu (maximálně však po dobu desíti let, pokud příslušné právní předpisy nestanovují delší dobu uchovávání). V případě soudního sporu s Vámi (jako dotyčnou osobou) nejméně tři roky ode dne právoplatného ukončení soudního sporu.

 

4.3. Uchazeč o zaměstnání

4.3.1. Účel zpracovávání osobních údajů

Společnost elv.ai bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

 • Nábor nových zaměstnanců. Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, jestli jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte.
 • Řešení sporů. Osobní údaje může naše společnost zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů.
 • Dodržování zákona. Možná bude naše společnost muset zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon, nebo abychom vyhověli soudnímu rozhodnutí.

Zdroj osobních údajů. Osobní údaje poskytuje naší společnosti sám zájemce o zaměstnaní, a to dobrovolně. Případně je naše společnost získává z veřejně přístupných zdrojů (registrů a databází uchazečů na trhu práce). 

 

4.3.2. Právní základ

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje proto, že zpracování je nevyhnutelné na účely oprávněného zájmu naší společnosti v souladu s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je v tomto případě přijetí kvalifikovaných kandidátů. V některých případech budeme Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abychom si splnili zákonné závazky (tedy na zákonném právním základě), nebo je budeme zpracovávat na právním základě předsmluvních vztahů (přičemž v případě uzavření pracovní smlouvy budete jako zaměstnanec naší společnosti osobně písemně poučen v souvislosti s ochranou osobních údajů).

 

4.3.3. Rozsah zpracovávání osobních údajů

V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti, získáváme od Vás zejména následující informace:

 • Kontaktní údaje: například Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, soukromá e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Informace z Vašeho životopisu/CV: jako například Vaše předcházející zaměstnání, vzdělaní, zručnosti, jazykové znalosti a jakékoli další informace, které se rozhodnete ve svém životopise uvést.
 • Motivační list.: jakékoli informace, které se rozhodnete uvést ve svém motivačním listě.
 • Způsobilost k práci: možná budete muset prokázat, že jste zákonně způsobilý být zaměstnán v naší společnosti, např. vzdělání, jazykové zručnosti, zdravotní způsobilost pro vybrané typy pozicí apod.
 • Reference: můžeme se rozhodnout získat reference od osob, které s Vámi pracovaly v minulosti. Všeobecně řečeno, budeme tyto osoby kontaktovat jen pokud nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje.

 

4.3.4. Kategorie příjemců

Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě.  Naše společnost může sdílet Vaše údaje s třetími stranami za následujících okolností:

 • Pokud získáme informace od třetích stran (jak je uvedeno výše), poskytneme jim Vaše jméno a příjmení a jakékoli další informace potřebné na to, aby nám poskytli relevantní informace o Vás.
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestním konaní nebo jinými oprávněnými orgány SR.
 • Stejně tak můžeme v případě oprávněného zájmu naší společnosti poskytnout Vaše osobní údaje společnostem s ekonomickým nebo personálním propojením s naší společností.

Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé. Na účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuty osobní údaje dotyčné osoby v nutném rozsahu na účely plnění úloh subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí personální agentury, účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující správu datových úložišť a serverů. Konkrétně společnosti a činnosti mohou být předmětem změn, a to podle aktuálních potřeb naší společnosti.

 

4.3.5. Přenos osobních údajů

Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovávat i prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zabezpečuje co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nachází v USA apod.).

 

4.3.6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na omezený čas a tyto údaje budou vymazané, až už nebudou potřebné na účely zpracování. To znamená, že vaše údaje uchováme během trvání výběrového konání a vymažeme vždy k poslednímu dni v roce následujícím po roce ve kterém jsme se s Vašimi osobními údaji obeznámili. Důvodem tohoto uchovávání je ochrana našich zájmů v případě řešení sporů. Pokud na obsazení pozice vybereme Vás, uchováme Vaše osobní údaje v osobní složce, v souladu s našimi interními základními zásadami zpracování osobních údajů (v podobě směrnice). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu po ukončení výběrového procesu, a to v případě, že se vyskytne právní spor, nebo pokud nám dáte povolení na uchování Vašich osobních údajů v evidenci po delší dobu.

 

4.4. Dodavatel (resp. obchodní partner)

4.4.1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je (i) výběrové řízení na pozici dodavatele služeb a/nebo zboží naší společnosti elv.ai, nebo spolupracující osoby společnosti elv.ai, bez ohledu na to, jestli se jedná o dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah, či jednorázovou dodávku (dále i jako „dodavatel“) a následná evidence dodavatelů a správa předsmluvního/smluvního vztahu mezi dodavatelem a naší společností, (ii) výkonu podnikatelské činnosti naší společnosti jakožto i (iii) na ochranu majetku naší společnosti a (iv) případně další účely, na které dodavatel udělil svůj souhlas. 

Zdroj osobních údajů. Osobní údaje poskytuje naší společnosti sám dodavatel dobrovolně, případně je naše společnost získává z veřejně přístupných zdrojů (registrů a databází). 

 

4.4.2. Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je: 

 • výkon práv a plnění smluvních povinností vyplývajících zejména ze smlouvy mezi společností elv.ai a dodavatelem a s ní související dokumentace včetně předsmluvních vztahů (bez ohledu na to, jestli je tato smlouva uzavřena ústně či písemně, a to i ve formě objednávky) podle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a
 • v určitých případech i oprávněný zájem naší společnosti na řádný výkon její podnikatelské činnosti podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

4.4.3. Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost elv.ai zpracovává „běžné osobní údaje“ v rozsahu nutném na plnění účelů uvedených v bodě 4.4.1. tohoto dokumentu, a to zejména v následujícím rozsahu: 

 • jméno, příjmení, titul
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Místo podnikání, sídlo nebo provoz (které mohou být shodné s bydlištěm)
 • číslo telefonu, e-mail
 • čísla účtů (na zasílaní případných smluvních plnění)
 • podpis

 

4.4.4. Kategorie příjemců

Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektem oprávněným podle zvláštních předpisů, kterými jsou zejména: orgány činné v trestním konaní, soudy, exekutorské úřady apod.

Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé (resp. ostatní dodavatelé a obchodní partneři). Pro účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuté Vaše osobní údaje v nutném rozsahu na účely plnění úloh subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť, právní zástupci a jiné. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn, a to podle aktuálních potřeb společnosti elv.ai

Vaše osobní údaje můžeme sdílet i s našimi klienty, pokud jste dodavatelem, který naší společnosti dodává produkty (tj. zboží/služby), které naše společnost poskytuje těmto klientům.

 

4.4.5. Přenos osobních údajů

Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovat i například prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (sprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zabezpečuje co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nachází v USA apod.).

4.4.6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost elv.ai zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi jako dodavatelem. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích či souvisejících s takovým smluvním vztahem, naše společnost uchovává Vaše osobní údaje na nutný potřebný čas, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Pokud tato doba není zákonem stanovena, je naše společnost oprávněná uchovávat Vaše osobní údaje nejméně tři roky ode dne ukončení smluvního vztahu (maximálně však po dobu desíti let, pokud příslušné právní předpisy nestanovují vyšší dobu uchovávání). V případě soudního sporu s Vámi (jako dotyčnou osobou) nejméně tři roky ode dne právoplatného skončení soudního sporu.

 

4.5. Sociální sítě

V rámci zpracování osobních údajů prostřednictvím sociálních sítí vystupujeme ve vztahu k osobním údajům zpracovaným přímo prostřednictvím našich stránek zřízených na sociálních sítích jako provozovatel, a to spolu s provozovateli jednotlivých platforem sociálních sítí. 

Naše společnost provozuje zejména následující stránky na sociálních sítích:

V případě, kdy vystupujeme v rámci komunikace na sociální síti jako společnost poskytující služby jiné společnosti (zejména služby spojené se správou komunikace prostřednictvím sociálních sítí), jako provozovateli stránky na sociální síti, v tomto rozsahu vystupujeme jako zprostředkovatel. 

Na zpracování časti osobních údajů ze strany provozovatelů sociálních platforem nemáme dosah (včetně osobních údajů uvedených v rámci Vašeho profilu na sociální síti), resp. toto zpracování neumíme ovlivnit; v rozsahu zpracování osobních údajů ze strany přímo naší společnosti postupujeme v souladu s právní úpravou.

Podrobnější informace k zpracovávání osobních údajů provozovatelů platformy sociálních sítí najdete v informacích o ochraně osobních údajů jednotlivých provozovatelů platforem sociálních sítí:

 

4.5.1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v rámci našich stránek na sociálních sítích (kde vystupujeme jako provozovatel) je zejména zabezpečení informovanosti zákazníků o produktech, službách, odborných tématech týkajících se činnosti naší společnosti a v některých případech také komunikace s návštěvníky stránek (a to i ve formě komentářů nebo zpráv).

Účelem zpracování osobních údajů v rámci stránek našich klientů na sociálních sítích (kde vystupujeme jako zprostředkovatel) je zejména zabezpečení informovanosti zákazníků o produktech, službách, odborných tématech týkajících se činnosti dané společnosti a komunikace s návštěvníky stránek dané společnosti (a to i ve formě komentářů nebo zpráv).

Zdroj osobních údajů. Osobní údaje získává naše společnost přímo prostřednictvím platforem sociálních sítí (a to v rozsahu, v jakém samotný uživatel sociální sítě připustí v rámci nastavení svého profilu na dané sociální síti, jakožto i v rozsahu podle nastavení konkrétního provozovatele sociální platformy).

 

4.5.2. Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů v rámci našich stránek na sociálních sítích (kde vystupujeme jako provozovatel) je náš oprávněný zájem podle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Právním základem zpracování osobních údajů v rámci stránek našich klientů na sociálních sítích (kde vystupujeme jako zprostředkovatel) je oprávněný zájem našich klientů (provozovatelů stránek na sociálních sítích), resp. jiný právní základ, který si naši klienti jako provozovatelé určili.

 

4.5.3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává naše společnost v rozsahu, v jakém samotný uživatel sociální sítě připustí v rámci nastavení svého profilu na dané sociální síti, i v rozsahu podle nastavení konkrétního provozovatele sociální platformy.

 

4.5.4. Kategorie příjemců

V souvislosti s osobními údaji, které jsou z důvodu veřejné dostupnosti zejména komentářů anebo příspěvků přístupné ostatním uživatelům sociální sítě, jsou potencionálními příjemci těchto údajů všichni ostatní uživatelé dané sociální sítě.  

Pokud jde o údaje, které nám prostřednictvím sociální sítě zpřístupníte důvěrným způsobem (zejména soukromé zprávy), takové údaje dále nezveřejňujeme. 

Osobní údaje však v určitých případech (pokud se na účely výkonu dané činnosti vyžaduje, aby takovému subdodavateli byli poskytnuty Vaše osobní údaje v nutném rozsahu), a to na účely plnění úloh subdodavatele, mohou pro nás zpracovat smluvně spolupracující osoby (a to i za účelem zpracování Vašeho požadavku, nebo odpovědi na zadané otázky). I v takovém případě však, pokud je to možné a není to potřebné za účelem zpracování konkrétního požadavku spolupracující osoby, přistupujeme před zpřístupněním osobních údajů třetím osobám k jejich anonymizování. 

 

4.5.5. Přenos osobních údajů

V rámci používání platformy budou Vaše osobní údaje zpracovány příslušnými provozovateli platformy zpravidla i na serverech v třetích krajinách, především v USA a ve Spojeném království.

Naše společnost může některé osobní údaje zpracovávat i například prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zabezpečuje co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nachází v USA apod.).

 

4.5.6. Doba zpracovávání osobních údajů

Naše společnost nemá vliv na vymazání Vašich osobních údajů ze strany samotného provozovatele sociální platformy; v této souvislosti se uplatní zásady zpracování osobních údajů vydané přímo provozovatelem platformy. 

Všechny Vaše veřejné příspěvky na stránkách sociálních sítí zůstávají zveřejněné na časově nespecifikované období, pokud je neodstraníme my, anebo příspěvek neodstraníte Vy sami, případně ho neodstraní provozovatel sociální platformy.  

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete důvěrně (v rámci soukromé komunikace), vymažeme, nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dní po tom, kdy byla poskytnuta reakce na Vaši zprávu, a to z důvodu případné potřeby navázání na komunikaci v případě opakující se komunikace nebo doplnění komunikace.