Informácie o ochrane osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť elv.ai, j. s. a., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 55 526 136, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 27/L (ďalej len „spoločnosť elv.ai“ alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

● identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),
● Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),
● informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu);

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

● návštevník našej webovej stránky (časť 4.1. tohto dokumentu)
● klient (resp. záujemca o produkt) (časť 4.2. tohto dokumentu)
● účastník online diskusií klienta (časť 4.2. tohto dokumentu)
● uchádzač o zamestnanie, (časť 4.3. tohto dokumentu)
● dodávateľ (resp. obchodný partner) (časť 4.4. tohto dokumentu)
● užívateľ sociálnej siete (časť 4.5. tohto dokumentu)

Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti elv.ai požiadať, aby ste nám poskytli vždy len aktuálne a správne osobné údaje, ktoré následne naša spoločnosť bude spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku týchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

Táto informácia Vám poskytne detailné informácie o tom, ako spracúva Vaše osobné údaje naša spoločnosť ako prevádzkovateľ. Táto informácia sa nezaoberá spracúvaním osobných údajov, ktoré naša spoločnosť vykonáva ako sprostredkovateľ. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame ako sprostredkovateľ, robíme tak na základe inštrukcií poskytnutých prevádzkovateľom, ktorý zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov, a ktorý je povinný Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov informovať.

1. Identifikačné údaje spoločnosti ELV.AI a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Identifikačné údaje Spoločnosti elv.ai sú:

obchodné meno: elv.ai, s. r. o.
sídlo: Poštová 1, 010 08 Žilina

IČO: 55 526 136
zápis v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sja, vložka č.: 27/L

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Spoločnosť elv.ai má ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle GDPR, a to spoločnosť Law&Tech s.r.o. so sídlom Roosweltova 809/22, 040 11 Košice (ďalej len “DPO”). . V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou prosím kontaktujte nášho DPO jedným z nasledovných spôsobov:

e-mail: dpo@elv.ai
korešpondenčná adresa: Law&Tech s.r.o., DPO ELV.AI, Roosweltova 809/22, 040 11 Košice.

2. Práva dotknutej osoby

V prípade, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

● Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

● Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude
technicky možné.

● Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

● Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

● Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

● Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

● Právo namietať – máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

● Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou elv.ai osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

4.1. Návštevník webovej stránky spoločnosti ELV.AI

Spoločnosť elv.ai je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.elv.ai (ďalej spolu ako “webová stránka”).

4.1.1. Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite opakovane v budúcnosti, vďaka nemu sa napríklad pripojíte rýchlejšie alebo si webová stránka bude pamätať určité informácie týkajúce sa Vašich preferencií pri prehliadaní, typ prehliadača, zvolené nastavenia webovej stránky a pod. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre odstránenie, prípadne blokovanie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete na webových stránkach webových prehliadačov.

4.1.2. Typy súborov cookies a účel používania

Naša spoločnosť spracúva rôzne typy súborov Cookies na rôzne účely, pričom podrobnosti týkajúce sa jednotlivých cookies sú obsiahnuté v kontextovom okne (lište) obsiahnutom na našej webovej stránke, spolu s vysvetlením podrobností o súboroch cookies.

4.1.3. Súhlas s používaním (spracovávaním) súborov cookie

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, zobrazí sa Vám kontextové okno (lišta) s vysvetlením o súboroch cookies. V rámci tejto lišty môžete zvoliť súhlas alebo nesúhlas so spracovávaním jednotlivých typov cookies prostredníctvom webovej stránky (s výnimkou funkčných, resp. nevyhnutných cookies na spracúvanie ktorých nie je potrebný Váš súhlas).

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať aj priamo prostredníctvom svojho prehliadača (viac informácií nájdete priamo v nastaveniach Vášho prehliadača). Ak odmietnete alebo zakážete používanie súborov cookies, budete môcť používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Poukazujeme tiež na to, že v súvislosti so súbormi cookies máte práva, ako sú uvedené v bode 2 tohto dokumentu (vyššie).

4.1.4. Kategórie príjemcov

V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies môžeme spolupracovať s tretími osobami, ako poskytovateľmi služieb, najmä z oblasti online marketingu, ktorý v takomto prípade vystupujú ako naši sprostredkovatelia; sú to napríklad spoločnosti Google LLC a Facebook Ireland Limited. Teda ak ste súhlasili so spracovaním cookies napríklad na marketingové účely, môžeme zdieľať vaše ID používateľa a súvisiace užívateľské profily s tretími osobami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

4.1.5. Doba spracúvania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie po dobu uvedená priamo vo vzťahu k jednotlivým súborom cookies na našej webovej stránke.

4.2. Klient (resp. záujemca o produkt) a účastník online diskusií klienta

Produktom spoločnosti elv.ai sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou elv.ai a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou elv.ai.

4.2.1. Účel spracúvania osobných údajov

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkt/-y našej spoločnosti. Vzhľadom na neustálu potrebu rozvíjať naše produkty, spracúvame anonymizované osobné údaje účastníkov online diskusií našich klientov (na sociálnych sieťach našich klientov alebo na iných webových stránkach klientov), a to s cieľom zlepšovať náš produkt a vyvíjať umelú inteligenciu pracujúcu na pozadí. Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti). Údaje účastníkov online diskusií nám poskytuje náš klient využívajúci produkt/-y našej spoločnosti.

4.2.2. Právny základ

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

● Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov). Vaše osobné údaje teda spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

● V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej aktivity našej spoločnosti, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete (právnym základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti). Rovnako je naším oprávneným záujmom rozvíjať a zdokonaľovať naše produkty a nimi využívanú umelú inteligenciu pracujúcu na pozadí. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

● Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon). Vaše osobné údaje preto spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

● V prípade, ak nemôžeme uplatniť iný z vyššie uvedených právnych základov a ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu, môžeme Vás požiadať o udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Upozorňujeme, že v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame pri poskytovaní produktov ako sprostredkovateľ, je na príslušnom prevádzkovateľovi, aby stanovil vhodný právny základ spracúvania Vašich osobných údajov pre vlastné účely spracúvania, a s týmto Vás náležite oboznámil. Ak spracovávame Vaše osobné ako sprostredkovateľ, robíme tak na základe inštrukcií od prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za správnosť a legálnosť spracúvania Vašich osobných údajov.

4.2.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť elv.ai spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.2.1 tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

● meno, priezvisko, titul

● adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

● dátum narodenia (ak je potrebný za účelom jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácie klienta najmä v prípade písomne uzatvorenej zmluvy)

● IČO, DIČ, IČ DPH

● číslo telefónu, e-mail

● čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

● anonymizovaný obsah príspevkov z online diskusií klienta.

4.2.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia, poskytovatelia softvérových riešení a technickej podpory a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti elv.ai.

4.2.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť sa snaží spracúvať Vaše osobné údaje najmä v EÚ, avšak niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) môže spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t.j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.2.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. aj po ukončení tohto vzťahu, ak náš oprávnený záujem pretrváva. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ táto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.3. Uchádzač o zamestnanie

4.3.1. Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť elv.ai bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

● Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

● Riešenie sporov. Osobné údaje môže naša spoločnosť spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

● Dodržiavanie zákona. Možno bude naša spoločnosť musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu
rozhodnutiu.

Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

4.3.2. Právny základ

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov (pričom v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

4.3.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame od Vás najmä
nasledovné informácie:

● Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná e-mailová adresa, telefónne číslo.

● Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

● Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste.

● Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v našej spoločnosti, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

● Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

4.3.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
● Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

● Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

● Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

4.3.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, žezabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t.j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.3.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

4.4. Dodávateľ (resp. obchodný partner)

4.4.1. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov našej spoločnosti elv.ai alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti elv.ai, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii) výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našej spoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas. Zdroj osobných údajov. Osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám dodávateľ dobrovoľne, prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

4.4.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

● výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy medzi spoločnosťou elv.ai a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a

● v určitých prípadoch i oprávnený záujem našej spoločnosti na riadny výkon jej podnikateľskej činnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4.4.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť elv.ai spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

● meno, priezvisko, titul

● IČO, DIČ, IČ DPH

● Miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

● číslo telefónu, e-mail

● čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

● podpis

4.4.4. Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti elv.ai. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje týmto klientom.

4.4.5. Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t.j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.4.6. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude spoločnosť elv.ai spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami, ako dodávateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ táto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

4.5. Sociálne siete

V rámci spracúvania osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí vystupujeme vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným priamo prostredníctvom našich stránok zriadených na sociálnych sieťach ako prevádzkovateľ, a to spolu s prevádzkovateľmi jednotlivých platforiem sociálnych sietí. Naša spoločnosť prevádzkuje najmä nasledovné stránky na sociálnych sieťach:
[*]
V prípade, ak vystupujeme v rámci komunikácie na sociálnej sieti ako spoločnosť poskytujúca služby inej spoločnosti (najmä služby spojené so správou komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí), ako prevádzkovateľovi stránky na sociálnej sieti, v tomto rozsahu vystupujeme ako sprostredkovateľ. Na spracúvanie časti osobných údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych platforiem nemáme dosah (vrátane osobných údajov uvedených v rámci Vášho profilu na sociálnej sieti), resp. toto spracúvanie nevieme ovplyvniť; v rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany priamo našej spoločnosti postupujeme v súlade s právnou úpravou. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľov platformy sociálnych sietí nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
• LinkedIn: https://privacy.linkedin.com/
• Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en

4.5.1. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako prevádzkovateľ) je najmä zabezpečenie informovanosti zákazníkov o produktoch, službách, odborných témach týkajúcich sa činnosti našej spoločnosti a v niektorých prípadoch tiež komunikácia s návštevníkmi stránok (a to aj vo forme komentárov alebo správ). Účelom spracúvania osobných údajov v rámci stránok našich klientov na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako sprostredkovateľ) je najmä zabezpečenie informovanosti zákazníkov o produktoch, službách, odborných témach týkajúcich sa činnosti danej spoločnosti a komunikácia s návštevníkmi stránok danej spoločnosti (a to aj vo forme komentárov alebo správ). Zdroj osobných údajov. Osobné údaje získava naša spoločnosť priamo prostredníctvom platforiem sociálnych sietí (a to v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy.

4.5.2. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci našich stránok na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako prevádzkovateľ) je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom spracúvania osobných údajov v rámci stránok našich klientov na sociálnych sieťach (kde vystupujeme ako sprostredkovateľ) je oprávnený záujem našich klientov (prevádzkovateľov stránok na sociálnych sieťach), resp. iný právny základ, ktorí si naši klienti ako prevádzkovatelia určili.

4.5.3. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúva naša spoločnosť v rozsahu, akom samotný užívateľ sociálnej siete pripustí v rámci nastavení svojho profilu na danej sociálnej sieti, ako aj v rozsahu podľa nastavení konkrétneho prevádzkovateľa sociálnej platformy.

4.5.4. Kategórie príjemcov

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú z dôvodu verejnej dostupnosti najmä komentárov alebo príspevkov prístupné ostatným užívateľom sociálnej siete, sú potenciálnymi príjemcami týchto údajov všetci ostatní užívatelia danej sociálnej siete. Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám prostredníctvom sociálnej siete sprístupníte dôverným spôsobom (najmä súkromnej správy), takéto údaje ďalej nezverejňujeme. Osobné údaje však v určitých prípadoch (ak sa na účely výkonu danej činností vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu), a to na účely plnenia úloh subdodávateľa, môžu pre nás spracúvať zmluvne spolupracujúce osoby (a to aj za účelom spracovania Vašej požiadavky, alebo odpovede na zadané otázky). Aj v takomto prípade však, pokiaľ je to možné a nie je to potrebné za účelom spracovania konkrétnej požiadavky spolupracujúcou osobou, pristupujeme pred sprístupnením osobných údajov tretím osobám k ich anonymizovaniu.

4.5.5. Prenos osobných údajov

V rámci používania platformy budú vaše osobné údaje spracúvané príslušným prevádzkovateľom platformy spravidla aj na serveroch v tretích krajinách, predovšetkým v USA a v Spojenom kráľovstve. Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

4.5.6. Doba spracúvania osobných údajov

Naša spoločnosť nemá vplyv na vymazanie Vašich osobných údajov zo strany samotného prevádzkovateľa sociálnej platformy; v tejto súvislosti sa uplatnia zásady spracovania osobných údajov vydané priamo prevádzkovateľom platformy.Všetky vaše verejné príspevky na stránkach sociálnych sietí zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich neodstránime my, alebo príspevok neodstránite Vy sami, prípadne ho neodstráni prevádzkovateľ sociálnej platformy. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete dôverne (v rámci súkromnej komunikácie), vymažeme alebo anonymizujeme najneskôr do 90 dní po tom, čo bola poskytnutá reakcia na Vašu správu, a to z dôvodu prípadnej potreby nadviazania na komunikáciu v prípade opakujúcej sa komunikácie alebo doplnenia komunikácie.

Ušetrite 30 % času vášho social media manažéra

Pripojte si vaše profily sociálnych sietí za 3 minúty. Okamžitá registrácia. Bez nutnosti zadania platobných údajov.

Copyright © 2024 All rights reserved ELV.AI

Developed by