Úvod

Tento manuál poskytuje transparentné informácie o prístupe spoločnosti elv.ai k moderácii obsahu. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečné a pozitívne online prostredie prostredníctvom odstránenia vulgarizmov, nenávistných prejavov, podvodov, dezinformácií a hoaxov, ktorých definície sú podrobne opísané v jednotlivých kategóriách tohto manuálu. Manuál moderácie spoločnosti elv.ai vychádza z platných komunitných pravidiel spoločnosti Meta a z legislatívy Digital Services Act.

Kategórie škodlivého obsahu

Vulgarizmy

Vulgarizmy sú komentáre obsahujúce obscénne, hrubé alebo urážlivé slová a výrazy (vrátane hrubých vulgarizmov, skratiek vulgarizmov a „vycenzurovaných“ foriem týchto slov).

Nenávistné prejavy

Nenávistné prejavy zahŕňajú komentáre, ktoré napádajú jednotlivcov alebo konkrétne skupiny osôb formou urážok alebo vyhrážok, alebo svojím obsahom podnecujú ostatných používateľov k nenávisti voči týmto jednotlivcom alebo skupinám.

Podvody (Scamy)

Podvody zahŕňajú pokusy oklamať používateľov a získať od nich citlivé informácie alebo finančné prostriedky prostredníctvom falošných profilov alebo iných podvodných praktík.

Dezinformácie a hoaxy

Dezinformácie a hoaxy sú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie šírené s cieľom negatívne ovplyvniť verejnú mienku. Patria sem nepodložené informácie o politickom a verejnom dianí, verejne známych osobnostiach a podobne. Príklad: „NEKLAMTE! DOBRE VŠETCI VIEME, ŽE COVID JE VYMYSLENÝ ‚VIRUS‘!!!“

Záver

Tieto pravidlá sú záväzné pre moderátorov a na ich základe sú trénované aj modely umelej inteligencie elv.ai. Pravidlá sú pevne stanovené. V prípade špeciálnych potrieb klienta môžeme pridať aj pravidlá zamerané na výrazy špecifické pre značku.

Ušetrite 30 % času vášho social media manažéra

Pripojte si vaše profily sociálnych sietí za 3 minúty. Okamžitá registrácia. Bez nutnosti zadania platobných údajov.

Copyright © 2024 All rights reserved ELV.AI

Developed by